Xây dựng tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương về tiến độ được giao Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án. Thực hiện công tác thẩm định và báo cáo trình UBND TP.HCM trước ngày 25 – 6. Để kịp tiến độ phê duyệt điều chỉnh dự án trước ngày 30/6/2019.

tuyến metro số 2 bến thành tham lương

Tuyến Metro Số 2 Bến Thành – Tham Lương

TP.HCM chấp thuận cho phép BQL thương thảo, ký phụ lục hợp đồng với tư vấn thực hiện dự án trước khi phê duyệt điều chỉnh. Giải quyết thanh toán cho các công việc tư vấn đã thực hiện và huy động lại tư vấn trong tháng 6. Thực hiện một số công việc cấp bách của dự án theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Ban quản lý khẩn trương có báo cáo gửi Sở KH – ĐT có ý kiến tổng hợp. Đề xuất UBND TP.HCM về tình huống phát sinh. Phương án triển khai đấu thầu gói thầu Cơ điện hệ thống (CP5). Bảo đảm đúng quy định pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của nhà tài trợ đúng thẩm quyền. Bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ chung của dự án.

Tin khác: